Privacy Policy

Privacy Policy Autobedrijf Doornekamp V.O.F.

Autobedrijf Doornekamp V.O.F. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autobedrijf Doornekamp V.O.F. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn hierin beschreven;
–          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
–          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
–          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
–          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
–          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Autobedrijf Doornekamp V.O.F. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Autobedrijf Doornekamp V.O.F. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: administratieve doeleinde, commerciële doeleinden, communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen, het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstellingen kan Autobedrijf Doornekamp V.O.F. de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, bankgegevens, geboortedatum, geslacht, voertuig, chassisnummer voertuig, kenteken voertuig en andere relevante (ongestructureerde) gegevens als aangeleverd door u.

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Doornekamp V.O.F. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Autobedrijf Doornekamp V.O.F. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen en commerciële doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijving formulier nieuwsbrief op onze website. Voor de bovenstaande doelstelling kan Autobedrijf Doornekamp V.O.F. de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam en e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Doornekamp V.O.F. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking  voor de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Autobedrijf Doornekamp V.O.F. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn/Facebook. Voor de bovenstaande doelstellingen kan Autobedrijf Doornekamp V.O.F. de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Doornekamp V.O.F. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

–          Het verzorgen van onze IT-omgeving;
–          Het verzorgen van de (financiële) administratie;
–          Het verzorgen van uw gegevens op de Mazda portal;
–          Het verzorgen van onze marketingdoeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
Autobedrijf Doornekamp V.O.F. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen
Autobedrijf Doornekamp V.O.F. is gerechtigd dit Privacy policy van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren de inhoud van dit Privacy policy regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigen. Dit statement is voor het laatst herzien in oktober 2018.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Autobedrijf Doornekamp V.O.F.
’t Koendert 6
3831 RB Leusden
info@doornekamp.nl

Back to top
Call Now ButtonVragen? Bel ons.